حمید عباسی

حمید عباسی، سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو شد