حمل و نقل عمومی

آمادگی ایران‌خودرو برای نوسازی تاکسی‌های تهران در برنامه پنج ساله

آمادگی ایران خودرو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری

خودرو تارا برقی در کانون توجه متولیان حمل و نقل عمومی