حق تحصیل

حق تحصیل تمام کودکان، رسالت ویژه ام وی ام