حریق دنا

بروز سانحه به دلیل تعمیرات نادرست سیستم سوخت رسانی