حذف شرط: بيست و هفتمين نمایشگاه بین المللی تبریز بيست و هفتمين نمایشگاه بین المللی خودرو

آرين ديزل با تمام محصولات خود در نمايشگاه تبريز حضور مى يابد