حجم موتور

کاهش ۱۵درصدی سود بازرگانی انواع خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی