جيكو

تمجید رسانه های بین المللی از جيكو J7 شاسی بلند آفرود شهری جدید

نسخه جدید” JAECOO، روايتى جدید از آفرود هاى شهری

JAECOO 7 برتر از شاسی بلندهای شهری و راحت تر از آفرودهای