جك جى ٤

صادرات کرمان موتور به عراق

خطوط توليد قطعات بدنه جك جى ٤ راه مى افتد

نسخه ارتقاء یافته جك جى 4 با امکانات بیشتر عرضه مى شود