جایزه ملی مدیریت کسب و کار

گروه بهمن موفق به کسب جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال شد