جایزه ملی مدیریت مالی ایران

ایران خودرو کرمانشاه جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد