تی8

کرمان موتور با تی8 های کاستومایز شده در نمایشگاه خودروهای آفرودی