تولید مستقیم

ایران خودرو به دنبال تولید ۲۱۰ هزار دستگاه خودرو در زمستان