تولید جهانی

تویوتا برنامه تولید جهانی را کاهش داد