تولیدات ایران خودرو

مشارکت قطعه‌سازان اراک در ارتقای کمی و کیفی تولیدات ایران‌خودرو