تندر ۹۰

احتمال از سرگیری تولید تندر ۹۰ با قطعات روسی