بويينگ

هواپيما چینی ، رقيب ایرباس و بوئینگ بلند شد