بورس

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه «کرمان» در همان روز اول به پایان رسید