بهمن دیزل

بهمن دیزل تنها خودروساز تقدیر شده در روز ملی صنعت و معدن+ ویدئو