بهمن ديزل

عرضه کامیون ۱۲، ۱۸ و ۲۶ تن توسط بهمن ديزل

ثبات اقتصادى، لازمه تداوم تولید و اشتغال است

بهمن ديزل و دريافت تنديس واحد توليدى برتر در روز ملى صنعت و معدن