ایران

نمایشگاه خودروی مسکو شروع جدی برای همکاری‌های ایران و روسیه