ايسكرا

بازديد وزيرصمت از رايزكو، كروز و ايسكرا در مسكو