افزایش قیمت

رحیمی: مصرف کننده دیگر توان پرداخت افزایش قیمت خودرو را ندارد