ارز دولتی

تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی به واردات خودرو ایجاد رانت و فساد می کند