آ ام گ

AMG GT2 Pro، تزریق آدرنالین با فشار یک دکمه